Deludmøntning af den grønne pulje

I forbindelse med PSO-aftalen fra 2016 besluttede Regeringen og forligspartierne at afsætte midler til en grøn klimapulje. Puljen er målrettet initiativer, der fremmer den grønne omstilling på en hensigtsmæssig måde i den ikke kvoteomfattede sektor mv. Puljen består af i alt 375 mio. kr.

Der udmøntes nu 106 mio. kr. for perioden 2017, 2018 og delvist 2019. Initiativerne består af følgende tiltag:

 

  • Etableringstilskud til eldrevne varmepumper på kraftvarmeværker uden for kvotesektoren.

  • Retursystem for brandbare kølemidler.

  • Reduceret opholdstid for gylle i stalde.

  • Klimavenlig vejbelægning.

  • Pilotanlæg for grøn bioraffinering.

  • Måling af lattergas fra spildevand.

  • Varmepumper på abonnement til erhverv.

  • Kortlægnings- og rådgivningsindsats til decentrale kraftvarmeværker  

For gartneribranchen er det initiativet om kortlægnings- og rådgivningsindsats til decentrale kraftvarmeværker, der forekommer mest interessant.

 

Udover ovennævnte initiativer ønsker Regeringen at puljen i 2019 og 2020 reserveres til at lempe den såkaldte elvarmeafgift. Gartnerierhvervet får i dag – på linje med alle andre virksomheder - godtgjort størstedelen af elafgiften, hvorfor dette initiativ ikke umiddelbart kommer erhvervet til gode.

 

Udmøntningen af den resterende del af puljen vil blive drøftet mellem PSO-kredsens parter i overensstemmelse med puljens formål. Dansk Gartneri agter at anmode energi- klima- og bygningsministeren om et møde efter sommerferien, hvor Dansk Gartneri vil fremføre branchens synspunkter og ønsker til det kommende energiforlig. På mødet vil anvendelsen af de resterende midler af den grønne pulje også blive berørt.

Energi